Urbanka Úvod Popis Výpočet Přihlášení
 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, požaduje v cílech a úkolech územního plánování, § 18, odst. 4, určení podmínek pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Uvedený požadavek je dále rozveden v § 53, odst. 5, písm. f), ve kterém se uvádí, že součástí odůvodnění územního plánu je i "vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch".

V metodice "Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezeni zastavitelných ploch", vydané Ústavem územního rozvoje v roce 2008, se mj. uvádí, že "vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je činností vysoce odbornou, vyžadující podrobnou znalost poměrů v území, potřeb obce a předpokladů jejího rozvoje."

Zastavitelné plochy pro bydlení, ať už v podobě čisté či smíšené, se na potřebě zastavitelných ploch v územních plánech obcí podílejí největší mírou. Jejich vymezení musí být provedeno s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území, což je požadováno § 18, odst. 4, stavebního zákona.

Potenciál rozvoje území se promítá především do demografického vývoje jak v obcích, tak i v širších regionech. Míra využití zastavěného území bydlením je dána mj. poměrem obydlených a neobydlených bytů v obci a velikostí bytových domácností. Významným faktorem, ovlivňujícím míru využití zastavěného území, je úbytek počtu obydlených bytů, který se v současnosti promítá především do zvyšování počtu objektů užívaných pro rodinnou rekreaci.

Pro objektivní zjištění potřeby zastavitelných ploch v územní m plánu obce je nutné ve střednědobém časovém horizontu zpracovat prognózu počtu obyvatel v obci a odhadnout velikost úbytku bytů a poklesu zalidněnosti bytů. Tyto činnosti jsou vysoce odbornými a je k nim možné přistupovat pouze s podrobnými znalostmi zákonitostí demografických trendů i trendů v oblasti bydlení. Podkladem jsou především výsledky sčítání lidu domů a bytů a další specifické podklady, např. údaje o velikosti pozemků pro rodinné domy, které jsou poskytovány Českým statickým úřadem.

Kalkulačka URBANKA byla připravena v roce 2011 v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit", který byl součástí programu výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj WD-05-07-3. Na řešení projektu se podílely tři instituce, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Institut regionálních informací, s.r.o., a Katedra městského inženýrství fakulty stavební na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava se sídlem v Ostravě. V roce 2013 byla kalkulačka aktualizována na základě konečných výsledků sčítání lidu domů a bytů 2011 a na základě průběžné evidence obyvatel ČSÚ.

Kalkulačka URBANKA obsahuje údaje o počtech obyvatel a obydlených bytů v obcích na začátku roku 2013, aktualizovanou prognózu vývoje počtu obyvatel ve všech obcích ČR do roku 2028, upravené koeficienty míry úbytku obydlených bytů a poklesu zalidněnosti bytů a nově přepočítané údaje o průměrné velikosti pozemků pro nové rodinné domy. Kalkulačka umožňuje úpravu a zpřesnění těchto údajů dle podrobných znalostí uživatele a modelování variant rozvoje obce.

Kalkulačka URBANKA je určena především pořizovatelům územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladům, orgánům ochrany půdního fondu a zpracovatelům územních plánů a studií.

Kalkulačka URBANKA umožňuje objektivní vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v souladu s § 53, odst. 5, písm. f), stavebního zákona, v platném znění.

 

   © Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 - všechna práva vyhrazena
Obsah stránek je určen pouze pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Institutu regionálních informací, s.r.o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců
či překopírování do vnitropodnikové nebo jiné privátní sítě, včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.