Urbanka Úvod Popis Výpočet Přihlášení
 

Kalkulačka je určena pro vyhodnocení potřeby nových ploch pro bydlení v územních plánech obcí, je však dobře využitelná i pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území či pro jiné analýzy, zabývající se otázkami přiměřeného záboru půdního fondu. Jako podklad pro výpočet rozsahu potřebných ploch pro bydlení slouží počet obyvatel a počet obydlených bytů ve výchozím roce bilance, výpočet se provádí pro předpokládaný počet obyvatel v obci v cílovém roce (nejlépe pro období cca 15 let).

V roce 2013 byla kalkulačka aktualizována a byly do ní vloženy konečné údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a údaje z průběžné evidence obyvatel pro rok 2013. Dále byly upraveny a aktualizovány údaje používané pro výpočet, především byla zpracována aktualizovaná prognóza počtu obyvatel ve všech obcích ČR do roku 2028.

Při aplikaci kalkulačky je možné předpřipravené údaje upravovat dle aktuální situace v obci a dle konkrétních odborných představ uživatele, týká se to především předpokládané intenzity odpadu obydlených bytů a míry dlouhodobého poklesu zalidněnosti bytů. Pro výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení je nutno upřesnit i podíl bytů, které se budou realizovat v zastavěném území nástavbami, vestavbami, přístavbami, v prolukách apod. Očekávaný podíl bytů na nových plochách je nutno stanovit s ohledem na strukturu a možnosti zástavby konkrétní obce.

Potřebu ploch výrazně ovlivňuje i podíl nových bytů v bytových domech, který zejména ve městech představuje výraznou položku upravující výslednou potřebu ploch. Zásadními parametry je průměrná velikost pozemku rodinného domu (je nutné počítat i s cca 20 % pozemku na obslužné komunikace, ochranná pásma, zeleň apod.) a průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě, do které se především promítá průměrná podlažnost a nároky na veřejná prostranství v okolí včetně ploch pro parkování.

Posledním vstupem je stanovení přiměřené rezervy ploch územního plánu, která může jednak pokrýt neočekávaný zájem investorů o bytovou výstavbu v obci a jednak vytváří pojistku, neboť u většiny pozemků není v době zpracování územního plánu zcela jisté, zda budou v nejbližších letech nabídnuty k zástavbě. Kalkulačka nezahrnuje bilanci druhého bydlení.

Publikace URBANKA ke stažení.

 

   © Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 - všechna práva vyhrazena
Obsah stránek je určen pouze pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Institutu regionálních informací, s.r.o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách a to včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců
či překopírování do vnitropodnikové nebo jiné privátní sítě, včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.